وکتور تخته سیاه

این وکتور قابل استفاده برای تصویر زمینه و زمینه متن می باشد.