دانلود عکس ساختمانهای تهران – یک

این عکس از مجموعه عکس های شهرنگاری الهه بابایی می باشد.