وکتور پرندگان روی سیم‌های برق درپاییز

این محصول وکتور پرنده روی سیم‌ها در پاییز است.