عکس با کیفیت ارگ سریزد (سریزد – شهرستان مهریز استان یزد)

عکس با کیفیت ارگ سریزد (سریزد – شهرستان مهریز استان یزد) در اندازه 4000 در…